Regulamin nabywania i realizacji voucherów Chill City SPA

Definicje:

 • Nabywca – osoba dokonująca zakupu Vouchera,
 • Obdarowany – posiadacz Vouchera, wskazanego przez Nabywcę podczas procesu składania zamówienia na Voucher; osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Usługodawca –MoveCor Łukasz Korowaj z siedzibą przy ul. Wilczak 20f/12, 60-623 Poznań, NIP: 543-211-22-34
 • Bon upominkowy– terminowy dokument na okaziciela na określony zabieg (Voucher) i/lub pakiet zabiegów (karta podarunkowa) na określoną kwotę lub usługę nabywany przez Nabywcę dla Obdarowanego,
 • Regulamin Bonów upominkowych – niniejszy Regulamin nabywania i realizacji Bonów upominkowych,
 • Regulamin korzystania z usług – obowiązujący u Usługodawcy Regulamin korzystania z usług w Chill City SPA  z dnia 1.01.2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakupu Bonów upominkowych można dokonywać za pośrednictwem strony https://sklep.chillcity.pl/ oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 530 589 019 lub w siedzibie Chill City SPA przy ulicy Święty Marcin 67 w Poznaniu
 2. Bony upominkowe upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z cennikiem obowiązującym u Usługodawcy w dniu wykonania usługi.
 3. Składając zamówienie na Bon upominkowy, Nabywca składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Bonu upominkowego na warunkach wskazanych przez niego w zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia warunków umowy sprzedaży Bonu upominkowego przez Usługodawcę, wysyłanych w wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Nabywcę w trakcie procesu zakupowego.

WARUNKI REALIZACJI BONU UPOMINKOWEGO

 1. Bon podarunkowy uprawnia Obdarowanego do dokonania płatności za konkretny zabieg (Voucher) lub za dowolnie wybrany przez siebie zabieg (karta podarunkowa), nie uwzględniającej rabatów (chyba, że inaczej zaznaczono)
 2. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej (co najmniej tydzień przed planowaną wizytą) rezerwacji dogodnego terminu wizyty pod numerem telefonu Salonu, bądź osobiście w Salonie lub poprzez system rezerwacyjny znajdujący się pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/71098_chill-city-spa_masaz_15608_poznan?do=invite&_branch_match_id=1227200576505974861&utm_medium=merchant_customer_invite&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXT07J0UvKz88urtRLzs%2FVD7B0SnQqj%2FAJd0wCANaGJ%2BsiAAAA. W tym wypadku podczas rezerwacji wizyty w uwagach do wizyty zobowiązany jest podać informację iż wizytę realizuje w ramach vouchera.
 3. Bon podarunkowy należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 4. Termin ważności znajduje się na Bonie upominkowym.
 5. Bon upominkowy ważny jest do 6 miesięcy od momentu jego nabycia. W tym okresie Bon upominkowy należy wykorzystać. Po upływie terminu ważności Bonu w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 6. Bon upominkowy może być wykorzystany tylko przez osobę Obdarowaną.
 7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 12h przed umówioną wizytą, bon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu podarunkowego, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
  W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu podarunkowego, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. Jeżeli Bon podarunkowy obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 10. Bony podarunkowe nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi u Usługodawcy.
 11. Po wcześniejszej konsultacji, Bon podarunkowy może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt u Usługodawcy.
 12. Bon podarunkowy może zostać zrealizowany wyłącznie u Usługodawcy, u którego został nabyty.
 13. Bon podarunkowy może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 14. Sposób opakowania Bonu podarunkowego oraz zawartych w nim dodatków (gratisów) zależą od wartości Bonu lub wybranej przez klienta opcji.
 15. Regulamin Bonów upominkowych stanowi integralną część umowy sprzedaży Bonów upominkowych.
 16. Warunkiem wykonania usługi przez Usługodawcę jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Nabywcę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
Zamawiający może odstąpić od umowy zakupu Bonu upominkowego bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@chillcity.pl w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Bonu upominkowego.
Nabywca traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 2. powyżej, z chwilą wykorzystania Bonu upominkowego (dokonania nim płatności zgodnie z par. II pkt 1).
Do zachowania terminu wymienionego w pkt 2 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie lecz nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość – umowę będzie uważało się na niezawartą.
Usługodawca dokona zwrotu płatności z zastosowaniem takich samych metod płatności, jakie wybrał Nabywca podczas składania zamówienia, chyba że Nabywca wybrał inny sposób zwrotu, który nie będzie rodził dla Usługodawcy dodatkowych kosztów.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W ramach realizacji umowy przez Usługodawcę dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”.
Administratorem danych osobowych jest – MoveCor Łukasz Korowaj; dane adresowe: ul. Wilczak 20f/12, 60–623 Poznań
Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.

KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

·         „Klient” może kontaktować się ze „SPA” osobiście, za pomocą e-mail na adres biuro@chillcity.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 530 589 019

·         Osobiście i telefonicznie „Klient” może kontaktować się ze „SPA” od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20, a w niedzielę 10-15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży Bonów podarunkowych zawierane są w języku polskim.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Bonów upominkowych z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, jeśli zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Nabywcę drogą elektroniczną z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Bonów upominkowych, Regulamin korzystania z usług w Chill City SPA  z dnia 1.01.2018 oraz Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Wyżej wskazane dokumenty znajdują się na stronie www.chillcity.pl
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, tj. w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.